cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене

За платото

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

Географско описание на района

Деветашкото плато е разположено в Северна България, в Предбалкана, северозападно от град Ловеч. На северозапад платото оформя ръб над река Осъм, която служи за граница. От север границата преминава през землищата на селата Александрово и Крушуна, като на изток от Крушуна върви в южна и западна посока през землищата на селата Горско Сливово и Кърпачево. Западната границата преминава първоначално успоредно на пътя с. Йоглав - с.Тепава и продължава на североизток до с. Деветаки, където отново върви в южна посока и описва отворена на юг дъга. Основната скала е изградена от варовици, като се наблюдават почти всички видове повърхностни и подземни проявления на карста - въртопи, валози, карстови блата, пропасти и пещери. В района се намират едни от най-големите пещери и пещерни комплекси в България. Климатът на Деветашкото плато е умереноконтинентален с годишно количество на валежите 500-600 мм. Територията на Деветашкото плато е включена и като част от Националната екологична мрежа Натура 2000. Според Закона за биологичното разнообразие и Директивата за птиците Деветашкото плато е обявено за Орнитологично важно място с обща площ 7892,91 ha. Скалните комплекси в района са местообитание на редица видове птици, някои от които редки и застрашени.  

Ресурси и атракции

Районът на Деветашко плато попада във флористичен регион “Предбалкан”. Основната територия на платото представлява обширни карстови полета с множество въртопи и пещери. От растителните съобщества се срещат полуестествените сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (важни места за орхидеите), както и отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества. Горските съобщества са с преобладаване на Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, както и на Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. – приоритетни за опазване. Крайречните местообитания са от типовете Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba и Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior .  

От установените в страната общо 55 вида земноводни и влечуги, в района на Деветашкото плато са установени общо 21 вида, от които 9 земноводни и 12 влечуги. От природозащитна гледна точка, това са ценни защитени видове катосмокът-мишкар, южен гребенест тритон, обикновена блатна костенурка,  шипоопашата костенурка и др. В района на платото са установени 82 вида птици, повечето от които попадат в Закона за биологично разнообразие. Тук могат да се видят както Ливадния дърдавец (Crex crex), така и обикновен мишелов, орел змияр, бял и черен щъркел, корморан, разнообразие от видове кълвачи и чучулиги, чапли, соколи и ястреби. Установени са и 34 вида бозайници с висок природозащитен статус - тук се срещат белогръд таралеж, лалугер, видра, язовец; в пещерите на платото живеят над 10 вида прилепи, а особен интерес за ловците представляват видовете: сърна, лисица, вълк, дива котка, дива свиня. 

Типичен карстов район, Деветашкото плато е богато на пещери, част от които могат да се посещават и от не-специалисти: Деветашката пещера, пещерата „Гарваница” до село Горско Сливово, Футьовата пещера и пещерата „Стълбица” край село Кърпачево и Кънчова върпина близо до село Тепава привличат туристи от цялата страна. Изключителен интерес предизвикват Крушунските водопади в местността Маарата – живописна гледка и приятна разходка. За любителите на историята е местността „Градът” в близост до село Крамолин и село Агатово, където са открити изключителни находки от тракийско и римско време. А музеят Къкринското ханче в село Къкрина събужда у всеки българин чувство на гордост от спомена за великия Апостол. На 2 километра от село Брестово е връх Чуката, най-високата точка на Деветашкото плато – уникална гледка за туристи и гости.