cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене

Политика за личните данни

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

на  Сдружение „Деветашко плато”

Сдружение „Деветашко плато”е администратор на личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте. Вашето лично пространство и защита на личните Ви данни са много важни за нас. За това с настоящата Политика имаме за цел да Ви дадем информация за нас и да ви запознаем подробно как и защо обработваме личните Ви данни.

Данни за администратора

Сдружение „Деветашко плато”

Данни за вписване в регистри:  Булстат 110574293

Седалище и адрес на управление: Област Ловеч; Община Летница, пощенски код 5570

Бул.“България“ № 19

Адрес за кореспонденция: област София, община Столична, пощенски код 1000,

Ул.“Христо Белчев“ № 3

Представител – Ива Йорданова Таралежкова – Председател на Управителния съвет

Лице за контакти: Ива Йорданова Таралежкова – Председател на Управителния съвет

Данни за кореспонденция:

област София, община Столична, пощенски код 1000,

Ул.“Христо Белчев“ № 3

 • Електронна поща (е-mail): taralezhkova@gmail.com
 • Уеб сайт: www.devetakiplateau.org
 • Телефон: 0888397432

Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: www.cpdp.bg

Нормативен акт, който урежда специфичната дейност на администратора: Закон за юридическите лица с нестопанска цел – дейност в обществена полза.

Какви лични данни събираме?

Ние обработваме следните категории лични данни, които се отнасят до Вас:

Членове на  Сдружение „Деветашко плато”

Данни за физическа идентичност (име, фамилия, рождена дата), данни за контакт (телефон, имейл), данни за професионална заетост (професия, работно място или организация, към която лицето принадлежи), възпроизвеждане на образ със снимка.

Участници в проектите по които Сдружение „Деветашко плато” CV включващо задължително данни за физическа идентичност (име, фамилия, рождена дата), данни за контакт (телефон, имейл), данни за образование, учебна или професионална заетост; възпроизвеждане на образ със снимка.

Участници във форуми и събития на Сдружение „Деветашко плато”

Данни за физическа идентичност (име, фамилия, рождена дата), данни за контакт (телефон, имейл), данни за професионална заетост (професия, работно място или организация, към която лицето принадлежи, роля и отговорности), възпроизвеждане на образ със снимка;

Контрагенти по договори

Данни за индивидуализация (име, фамилия, ЕГН), данни за контакт (адрес, телефон, имейл), професионални данни (образование, професия, работно място, роли и отговорности), финансова информация (банкови сметки, възнаграждения). В случаите, когато членовете, участниците или контрагентите са юридически лица, посочените данни се събират в необходимата степен за физическите лица, които са техни законни или упълномощени представители, като те могат да произлизат и от публични регистри.

Защо са ни необходими личните Ви данни?

Обработваме Вашите лични данни в зависимост от конкретния контекст за следните цели:

 • кореспонденция с Вас, свързана с участието Ви в текущата дейност на Сдружението;
 • за периодично изпращане на актуална информация за дейностите (бюлетин/нюзлетър) на Сдружението;
 • с цел популяризиране и подобряване на дейностите на Сдружението, включително провеждане на проучвания и други анкети;
 • изпълнение, отчитане и контрол на дейностите на Сдружението за постигане на неговите цели съобразно Устава;
 • във връзка с членството в Сдружението;
 • подбор и участие на лицата в инициативи и проекти на Сдружението, отчитане на тяхното изпълнение и популяризиране;
 • за целите на нашата финансово-счетоводна дейност и данъчно отчитане;
 • за целите на архивирането и статистиката;

На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме личните Ви данни, е необходимо да съществува валидно правно основание. Ние обработваме личните Ви данни въз основа на едно от следните основания:

 • Изричното Ви съгласие за това, изразено чрез електронната ни форма Разрешение за обработване на данни или чрез Декларация за обработване на лични данни. Изричното съгласие за предоставяне на лични данни може да бъде изразено в зависимост от контекста и чрез всяко активно поведение, с което предоставяте личните си данни, след надлежно запознаване с настоящата Политиката за защита на личните данни;
 • Встъпване в членствени правоотношения;
 • Изпълнение на договор със съответното физическо лице, включително когато обработването е необходимо за предприемане на стъпки за сключването на договора;
 • Спазване на задължения, наложени със закон за Администратора и по-специално свързани с счетоводни и данъчни цели;

Обработването е необходимо за реализиране на легитимните интереси на Сдружение „Деветашко плато”, в това число при осъществяване на обществено полезна дейност, когато обработването е пропорционално спрямо Вашите основни права и интереси и за конкретния случай са приложими допълнителни гаранции относно защитата на данните.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Критерии за определяне на сроковете и  продължителността на съхранение

 • В случай, че целта за тяхното събиране не може да бъде постигната, данните се заличават в 10-дневен срок.
 • В останалите случаи предоставените лични данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани и е възможна проверка за тяхната точност, както и поддържане в актуален вид, inter alia, съществуване на членствени правоотношения, участие в инициатива или проект и др.
 • Всяка информация, която е изчерпала основанието и целите за обработката си ще се заличава, след направената за това преценка в процеса на ежегодна инвентаризация и решение на Управителния съвет на Сдружението, но не по-рано от решението на Общото събрание за приемане на годишните отчети за дейността Сдружение „Деветашко плато” за съответната година.
 • Обработването може да продължи, ако е налице задължение за по-продължително съхраняване в съответствие с приложимото законодателство, което може да бъде и за срок до 5 години, според вида на данните, законовото задължение за тяхното съхраняване или предвидени възможности за упражняване на правни претенции. В тези случаи Администраторът ограничава тяхното обработване в бъдеще, включително чрез архивиране или временно преместване в друга система за обработване, като те се обработват само за целта, която препятства заличаването.
 • Обработването може да продължи и за други цели, различни от тези, за които първоначално са били събрани личните данни, ако това е съвместимо с първоначалната цел или се извършва въз основа на Вашето предварително, изрично и конкретно съгласие.
 • Когато обработката се основава на съгласие, същото може да бъде оттеглено във всеки момент, чрез писмено заявление отправено до Сдружение „Деветашко плато” на хартиен или електронен носител, включително чрез он-лайн форма за контакт на web-сайта. Оттеглянето на съгласието не прави предшестваща обработка незаконосъобразна.
 • Данни за електронни адреси, предоставени конкретно за целите на комуникацията и получаване на бюлетин/ нюзлетър, се обработват до изрично оттегляне на съгласието Ви за този тип обработка, изразено чрез натискане на активен бутон, инкорпориран в получаваните електронни съобщения.
 • При оттегляне на съгласието за обработка на данни част от дейностите и комуникационните материали на Сдружение „Деветашко плато” могат да станат недостъпни за Вас, доколкото предоставянето им в конкретния случай изисква разкриване на самоличността и данните за контакт.

Как защитаваме Вашите лични данни?

За да защитим и предотвратим неоторизиран достъп до вашата лична информация, случайна загуба, унищожаване, повреда или кражба на данните, Сдружение „Деветашко плато” прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на данните.

Администраторът поема грижата за сигурността на предоставената информация, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

Не забравяйте, че когато посещавате сайт на трета страна от сайтът на Сдружение „Деветашко плато” ние не контролираме техните правила за поверителност, така че моля, проверете, преди да ги разгледате, за да сте сигурни, че сте информирани и съгласни с условията им.

Когато, независимо от мерките взети от Администратора, се открие нарушение на сигурността на данните, Сдружение „Деветашко плато”на първо място взема мерки за ограничаване на неблагоприятните последици, след което без излишно забавяне сигнализира субекта на данни и надзорния орган.

Предоставяме ли Вашите лични данни на трети лица?

За изпълнение на нашите задължения като доставка на медийни продукти, организиране на мероприятия (обучения, семинари, конференции и др. събития), изпълнение на проекти и предоставяне на информация за текущата дейност на Сдружение „Деветашко плато”, Ваши данни ще бъдат предоставени на трети лица – наши подизпълнители (напр. фирми за куриерски и пощенски услуги; хотели, в които правим резервации за нощувки при провеждане на обучения и  събития); партньори (напр. при съвместно организиране на конференции, когато се изисква достъп до обекти с определено ниво на сигурност); софтуерни и IT компании и специалисти, които поддържат информационните ни системи и ни съдействат във съхранението на Вашите лични данни; юрисконсулти, адвокати, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на техните задължения, възложени с договор; нашите доброволци, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции. Предоставянето на данните е в рамките на Република България, Европейски съюз и Европейското икономическо пространство, доколкото това е необходимо за изпълнение на нашите поети задължения и дейности съобразно целите в Устава.

В останалите случаи данните могат да бъдат разкривани на трети лица по изискване на закона или ако физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие.

Какви са Вашите права?

                Право на  информация и достъп на личните Ви данни

Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за начина, целите и срока на обработване. За целта, можете да попълните съответната стандартна заявка за достъп.

                Право на коригиране на Вашите лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако са неточни или непълни. Вие също отговаряте за пълнотата и коректността на данните, които ни предоставяте. При възникнало несъответствие между предоставените данни и актуалната информация, Вие имате право и задължение да коригирате несъответствието или да поискате от Администратора да го направи.

                Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в приложимото законодателство (напр. оттеглено съгласие, изтичане на срок за съхранение и др.).

                Право на ограничаване на обработването

Ако оспорите точността на личните Ви данни, може да поискате ограничаване на обработването на  Ваши лични данни за период, който ни позволява да извършим проверка. Подобно ограничаване може да поискате и в други случаи, предвидени в действащото законодателство.

                Право на преносимост

Имате право да получите лични данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни се извършва по автоматизиран начин.

Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Администратора директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

                Право на възражение

Имате право на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Сдружение „Деветашко плато”.

               Право на защита

Имате право на защита на личните данни по административен ред с жалба до надзорния орган или по съдебен ред с жалба до компетентния съд.

Как да упражните Вашите права?

 • Ако искате да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на адрес www.devetakiplateau.org
 • Можете да отправите писмено заявление до Сдружение „Деветашко плато”, което може да бъде подадено на традиционен или електронен носител, включително по поща и чрез формата за контакт, достъпна на уеб страницата на Сдружението.

Вашето запитване ще бъде обработено възможно най-бързо, а в случай на забавяне над един месец поради сложността и броя на исканията ще Ви информираме своевременно за това забавяне и причините му.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба.

Лични данни на деца

 • Ние не събираме преднамерено лична информация от деца без потвърждаващо съгласие на родителите. Ако разберем, че сме събрали всякаква лична информация от дете на възраст под 16 години без потвърдено съгласие от страна на родителите, ще го изтрием от нашата база данни възможно най-бързо. Ако смятате, че е възможно да сме събрали информация от непълнолетно дете, моля, свържете се с нас на адрес www.devetakiplateau.org

Промени в политиката за поверителност

Сдружение „Деветашко плато” запазва правото си да променя настоящата политика в съответствие с нормативните изисквания на действащото законодателство и с легитимните интереси на Сдружението. Евентуалните промени в настоящата политика ще бъдат отразени своевременно с публикуване на интернет страницата.

за контакти:

 Седалище и адрес на управление: Област Ловеч

Община Летница, пощенски код 5570

Бул.“България“ № 19

Адрес за кореспонденция: област София, община Столична, пощенски код 1000,

Ул.“Христо Белчев“ № 3

Представител – Ива Йорданова Таралежкова – Председател на Управителния съвет

Лице за контакти: Ива Йорданова Таралежкова – Председател на Управителния съвет

Данни за кореспонденция:

област София, община Столична, пощенски код 1000,

Ул.“Христо Белчев“ № 3

 • Електронна поща (е-mail): taralezhkova@gmail.com
 • Уеб сайт: www.devetakiplateau.org
 • Телефон: 0888397432