cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене
05.03.2021

НАТУРА 2000 и Деветашкото плато

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

 

През месец февруари 2021 година МОСВ публикува отново заповед за защитените територии по НАТУРА 2000, в които влиза и голяма част от земите на Деветашкото плато. За да бъде по-ясно има ли специални изисквания, какви са ограниченията за ползване на земите, водоемите, горите и какви правила трябва да се спазват по време на разходка в райони НАТУРА 2000, помолихме доцент Росен Цонев, преподавател по екология в Биологическия факултет на Софийски университет, да ни отговори на няколко въпроса на разбираем, а не специализиран научен, език.

НАТУРА 2000 въпроси и отговори:

1) Кои природни местообитания се опазват в защитена зона НАТУРА 2000 на територията на Деветашкото плато? Наричат се още целеви обекти. Такива са река Осъм с водната растителност в нея (3260), крайречни върбови гори (91Е0) и ивиците от високи треви край водата (6430), карстовите извори и водопади (7220), пасищата по склоновете на Деветашкото плато, както тези на богати почви и по-равни места (6210), така и на каменистите склонове (6240 и 6210). Предмет на опазване са също старите корита на р. Осъм и Деветашките езера (3150), влажните ливади край реките (6510), пещерите (8310) и отвесните варовикови стени (8210), смесените дъбови гори (91М0, 91Н0), но и горите от сребролистна липа (91Z0) и много редките гори от обикновен габър във влажните долове (91G0).

2) За какви водни басейни става въпрос в заповедта за защитената територия и какви ограничения налага тя. Става дума за естествените или полуестествени водни басейни – река Осъм, старите корита край нея и уникалните Деветашки езера. Те са истинско богатство на района, за съжаление са в доста лошо състояние особено някои от тях. Те са пресушавани, запълвани с боклуци, водата от тях е изземвана. А такъв комплекс от толкова много карстови езера няма никъде на друго място в страната.

3) С какво са ценни орхидеите и бисерните миди в района? Орхидеите и бисерната мида са ценни, като индикатори за здравето на околната среда. Бисерната мида живее само в чисти реки, които не са силно модифицирани (променени) от човешката дейност. Тя е с тясна връзка с рибката горчивка, която отлага хайвера си в мидите, те пазят малките рибки, а когато последните излязат, те разнасят мидичките. Орхидеите се срещат във влажни ливади, като са най-много в тези с най-богат тревен състав и ценни фуражни качества. Една от дивите орхидеи – пърчовката, е важен вид на Европейско ниво и местообитанията й се опазват в НАТУРА 2000.

4) С какво са ценни горите, защитени по НАТУРА 2000 в Деветашкото плато (с видовете дъб, цер, горун)? Дъбовите гори не са ценни толкова със самите видове дъб, колкото като екосистеми, които са много богати и поддържат живота в равнинните райони на страната. Много типични и важни животински и растителни видове живеят в дъбовите гори. Примерно гнездящите в тях грабливи птици участват в регулацията на числеността на мишките и полевките в нивите наоколо, както и в горите се крият много видове дивеч -глигани, елени и сърни. Дъбовите гори в България са в лошо състояние заради вековното изсичане на голо и възстановяване от издънки. Тяхното възстановяване и поддържане изисква специални грижи, които рядко могат да бъда осигурени.

5) Можем ли да залесяваме в зони НАТУРА 2000 – какви са възможностите и специфичните условия, подходящи и неподходящи видове растителност. Може да се залесява, но не и в естествените ливади и пасища, горските поляни и др. места, в които има естествена тревна и храстова растителност. Залесяване може да се прави в различни обработваеми площи – примерно ниско продуктивни ниви, като е препоръчително да се използват местни дървесни видове.

6) Защо трябва да опазваме сребролистната липа и как да събираме и ползваме липовия цвят без да унищожаваме част от дървото? Липовите гори са предмет на опазване на НАТУРА 2000 зоната. Липовите гори са богатство на България, те се срещат само на Балканите и малко в Украйна и Румъния. Липата е ценен източник на билки – липовият цвят може да се събира, но без да се кършат големи клони и да се сечат цели дървета.

7) Земноводните и влечугите – опасни или полезни? Кои видове и защо са защитени от НАТУРА 2000 в Деветашкото плато? Всички земноводни и влечуги са полезни – гущерите и змиите се хранят с насекоми и гризачи, а костенурките са основно растителноядни. Опасна е само пепелянката, която обаче е слабо отровна и от много години няма известен смъртен случай причинен от нейното ухапване в България. Защитени са неотровните змии, костенурките, жабите без водната и гущерите.

8) Бозайниците в защитената зона НАТУРА 2000 в Деветашкото плато – опазване на видовете и възможности за лов. Целеви видове за опазване са прилепите, но само от пещерите и горите, видрата, пъстрия и степния пор, хомяка, както и местообитанията на вълка, макар че вълкът не е защитен вид. Ловните видове, като заек, сърна, елен, продължават да се ловуват в зоната, съгласно разпоредбите на Закона за лова.

9) Защо е важно и как да опазваме неблагоустроените пещери? И защо не е нужно всички пещери да се благоустрояват? Пещерите са много специфични екосистеми, в които животът се намира в екстремни условия и зависи от вноса от хранителни вещеста от реките отвън или от прилепните колонии, като прилепите се размножават вътре, но се хранят извън пещерите. Прилепите и течащата вода поддържат уникален подземен живот в много от пещерите, който може да е много крехък и да се среща само в една пещера или пещерна система. Благоустрояването е свързано с осветяване, увеличаване на шума и безпокойството, появата на нетипични за пещерата животни и растения, които могат да унищожат живота в нея за кратко време. Прилепите са много важен участник в регулацията на насекомите и опазването им е опазване на пасищата, нивите и горите от промени в хранителните вериги.

10) Прилепите - голямото богатство на Деветашкото плато. Митове и факти за тях. Прилепите са изключително безобидни и полезни създания. Хранят се само с насекоми и като регулатори на числеността им са много полезни и важни в природата. Те не носят нещастие, не смучат кръв (поне тези в България), а България е страната в Европа, където са намерени почти всичкове прилепи на континента.

11) Можем ли да ползваме земите си, намиращи се в зона НАТУРА 2000, за земеделски дейности и как? Земите в Натура 2000 се използват по предназначение, както са ползвани и преди това. Единствено е забранено да се разорават пасища и ливади и да се превръщат в ниви, трайни насаждения и други обработваеми площи.

12) Какви земеделски дейности може да се осъществяват в НАТУРА 2000? Няма забрана за нито една земеделска дейност, с изключение на разораването на пасища, ливади и други естествено затревени площи. Макар че все още не е забранено, но е препоръчително да не се използват шредери за почистване на храсти и дървета в обраснали пасища, защото унищожават много животни.

13) Можем ли да използваме торове, пестициди и други химикали при отглеждане на плодове и зеленчуци в зона НАТУРА 2000? Можем да ползваме такива торове и други химикали, които сме използвали и досега в обработвамите площи и които не противоречат на Закона за водите и Закона за защита на растенията. Забранено е само използването им в пасища, ливади, изоставен орни земи и в горите. В защитените зони се насърчава биологичното земеделие, където такива продукти не се използват или се избягват.

14) Практически съвети за ползване на ливади в зона НАТУРА 2000? Ливадите се ползват основно сенокосно, като се препоръчва косене ръчно или с косачки за бавно косене, от центъра към периферията или от единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и събира на купове или се изнася от парцела. Част 5 – За горите и пашата.

15) Можем ли да извършваме сеч в лични гори в НАТУРА 2000 и при какви условия? Можем, но трябва да бъде съгласно изготвена от лицензиран лесовъд и съгласувана в РГД гр. Ловеч горско-стопанска програма, като тя се съгласува и от РИОСВ – гр. Плевен . РИОСВ – гр. Плевен може да промени програмата или да постави условия за изпълнението на сечта.

16) Къде можем да изкарваме на паша домашните си животни? Пашата е позволена и се насърчава за поддържане на пасищата, като тревни съобщества, макар че се насърчава паша, с гъстота на животните, разпределени на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва тя, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха. Забранена е пашата в гори, които са обявни за гори във фаза на старост.

17) Ограничения и опасности при паленето на стърнища? В зоната от Натура 2000 е забранено палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност.

18) Позволено ли е да се добиват строителни материали от съществуващи кариери или да се създават нови? В зоната е забранено търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания (вижте въпрос 1).

19) Можем ли да ловим риба във водоеми в НАТУРА 2000 и при какви условия? Можем, като спазваме правилата съгласно другите закони, напр. за рибарството и аквакултурите. В НАТУРА 2000 зоната се опазват местообитанията на два вида риби – щипок и черна мряна, но самите видове не са защитени и могат да бъдат обект на спортен риболов.

20) Можем ли да кемпираме и да правим пикник в зона НАТУРА 2000 и при какви условия? В зоната от Натура 2000 няма ограничения относно кемпирането и пикниците сред природата. Ограниченията идват от други закони, например в горите не може да се пали огън на открито и т. н.

21) Можем ли да караме велосипеди и да правим конна езда? Няма ограничения в Натура 2000 за каране на велосипеди и конна езда. Но това е редно да се прави само по съществуващи черни пътища и пътища с твърда настилка.

22) Може ли да се управляват АТВ и други превозни средства в зона НАТУРА 2000 и при какви условия? В Натура 2000 зоната има ограничения за движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии. Забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности.

23) Можем ли да организираме състезания по ориентиране и други спортни прояви на открито в Деветашкото плато като зона по НАТУРА 2000? Няма ограничения в Натура 2000 за състезания по ориентиране и други спортни прояви на открито. Надяваме се, че поставените въпроси и отговорите им дават по-ясна представа с какво е ценна територията на Деветашкото плато и защо трябва да опазваме природата в района. Същевременно тази информация трябва да обясни и успокои местната общност, че НАТУРА 2000 не е програма, с която държавата иска за забрани ползването на личните земи и гори. Ограниченията са в разумни граници, не ощетяват стопаните, по-скоро придават допълнителна стойност и ценност на техните земи.