cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене
10.03.2021

План за интегрирано развитие на община Ловеч - ПИРО 2021- 2027

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

Като част от проекта "Активни граждани в селата" на сдружение "Деветашко плато" в настоящата статия ще представим основните акценти и приоритети, включени в Плана за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021 - 2027 година.

Какво е ПИРО и защо е необходим?

План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) е важен документ и инструмент за хармоничното и устойчиво развитие на българските общини и региони.

Европейската политика приема нов модел в регионалното развитие като се стреми да подобрява регионалния растеж и конкурентоспособността.

Интегрираният подход е предизвикателство. При използването му политическите ръководства е необходимо да използват програмни стратегии, които разглеждат обективно и широко обхватно реалните нужди на всички сектори на публичните процеси, намират взаимовръзките, силните и слабите страни на всеки сектор, върху който ще се прилага интегрираното въздействие.

Това изисква определяне на цели и приоритети въз основа на задълбочени анализи на проблемите във всеки регион.

При разработването на Плана за интегрирано развитие на община Ловеч за периода 2021 – 2027 година се използват методи и подходи на основа опита от предходни години, включващи и новите предизвикателства пред общината. Взети са предвид всички нормативни изисквания в областта на регионалното развитие, определените национални и регионални цели и приоритети за развитието на България.

В ПИРО са отразени специфичните условия и документи, свързани с управлението на община Ловеч, териториалното устройство, опазването на околната среда, имотните регистри и кадастралните карти, всички планове, стратегии и програми за местно развитие.

ПИРО се разработва в съответствие с Националната програма за развитие на България 2030 и националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 година.

Планът представя как местната власт и местната общност виждат община Ловеч след време, т.е. визията за развитие на община Ловеч описва представата как ще изглежда общината през 2027 година. Подготвена е чрез разумен баланс между реализъм и амбиции, възможности и желания, отчитайки силните и слабите страни на общината, съществуващия потенциал и възможните трудности и ограничения.

ВИЗИЯ: Община Ловеч – модел за добро е ефективно управление, основано на споделени обществени ценности и доверие, съхранила и популяризирала своето културно-историческо наследство, утвърдила се като привлекателно място за живот, развитие на образованието, културата, туризма, сорта, предприемачеството и социалните услуги.

За да се постигне желаната визия, в ПИРО са определени Стратегическите цели и приоритети за периода, като са включени всички сектори и населени места в общината. Стратегически цели и приоритети:

Стратегическа цел 1 – Интегрирано обновяване и развитие на община Ловеч.

Приоритет 1: Изграждане, възстановяване и поддържане на модерна и приветлива градска среда и инфраструктура.

Приоритет 2: Подобряване състоянието на жизнената среда, техническата инфраструктура и транспортната свързаност на селата.

Стратегическа цел 2 – Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование, развити физическо възпитание и спорт, социално включване, заетост и достъпно здравеопазване с високо качество на предоставяните услуги.

Приоритет 3: Устойчиво развитие на физическото възпитание и спорта.

Приоритет 4: Предоставяне на качествени образователни услуги.

Приоритет 5: Предоставяне на качествени социални услуги.

Приоритет 6: Създаване на условия за заетост.

Приоритет 7: Достъпно здравеопазване с високо качество на предоставяните услуги. Справяне с пандемията КОВИД-19. Стратегическа цел 3 – Развитие на устойчив туризъм със запазени традиции, култура и културно-историческо наследство.

Приоритет 8: Интегрирано развитие на туристическите услуги и инфраструктура…

- Пътища за достъп до туристически обекти;

- Поддържане на туристически обекти, общинска собственост;

- Организиране на събития и реклама;

- Подобряване качеството на туристическите услуги.

Приоритет 9: Обновяване и популяризиране на културното наследство, паметниците на културата и културните институции…

- Подпомагане на читалища, паметници, музеи, църкви;

- Културни събития, фестивали.

Стратегическа цел 4 – Повишаване на енергийната ефективност и дела на ВЕИ, опазване на околната среда и намаляване риска от бедствия.

Приоритет 10: Повишаване на енергийната ефективност и използване на ВЕИ в публичната инфраструктура, жилищните сгради и бизнеса.

Приоритет 11: Подобряване на процесите на управление на отпадъците, включително намаляване въздействието на пластмасовите продукти върху околната среда. Подобряване качеството на атмосферния въздух и акустичната среда.

Приоритет 12: Превенция и преодоляване последствия от природни бедствия.

Стратегическа цел 5 – Повишаване на инвестиционната активност и развитие на конкурентоспособна бизнес среда. Ефективно управление на общинската администрация, общинската собственост и използване на природните ресурси.

Приоритет 13: Развитие на местния икономически потенциал и привличане на инвеститори.

Приоритет 14: Устойчиво използване на природните ресурси и ефективно управление на общинската собственост и общинската администрация. Модернизация на административните процеси.

Сдружение „Деветашко плато“ работи активно повече от 10 години за развитие на 4 малки населени места в община Ловеч – селата Брестово, Деветаки, Къкрина и Тепава. Имаме желание да бъдем и активен участник в изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Ловеч, отнасящ се за подобряване на жизнената среда в селата, за опазване на природните ресурси, опазване и развитие на културно-историческото наследство, традициите и занаятите в селата.

Приятели, разгледайте ПИРО и се включете в ваши идеи и предложения, още не е късно. Публичното обсъждане е на 15.03.2021 г. от 17 часа в залата на ОбС – Ловеч.

Ето и поканата: https://www.lovech.bg/bg/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-lovech-za-perioda-2021-2027-g/pokana-za-obshtestveno-obsazhdane-na-proekt-na-plan-za-integrirano-razvitie-na-obshtina-lovech-2021-2027-g