cookie_icon
Използваме бисквитки за персонализиране и статистика. За повече информация посетете нашите условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам
Начало Търсене
Търсене
Меню Търсене
25.03.2021

План за интегрирано развитие на община Летница - ПИРО 2021- 2027

Сподели в Facebook LinkedIn Twitter

 

Сдружение "Деветашко плато" активно се включва в обсъждането на Плановете за интегрирано развитие на общините, в които работи.

Затова ви представяме предложенията ни към ПИРО Летница 2021-2027, изпратени на вниманието на Г-н Красимир Джонев,Кмет на община Летница и Г-жа Соня Хорозова, Ръководител на Работната група за разработване на ПИРО.

Както знаете, сдружение „Деветашко плато“ работи вече 12 години за оживяване и развитие на района на Деветашкото плато. В нашето сдружение членуват над 100 души, активни граждани от района, представители на местния бизнес, жители на малките населени места. Сдружението обхваща девет села в границите на 3 общини - Летница, Ловеч и Севлиево, с които от самото начало си партнираме в името на устойчивото подобряване на условията за живот и туризъм в селата. Това включва и селата от община Летница - Горско Сливово, Крушуна и Кърпачево. В този смисъл, за нас е важно при разработването на планове и стратегии в трите общини да се включват становища и предложения, които произтичат от практическата ни работа, както и от познаването на местната общност, предизвикателствата и потенциала на Деветашкото плато и селата в него.

Във връзка с разработването и приемането на План за интегрирано развитие на община Летница за периода 2021 - 2027 година и обявената процедура на обществена консултация, ви представяме нашите предложения, одобрени от Управителния съвет на сдружение „Деветашко плато“.

1. Относно възрастните хора – в България 1/3 от възрастните хора над 60 години живеят в селата. България има Национална стратегия за активен живот на възрастните хора (2019 - 2030 г. ).

В тази връзка, предлагаме следните мерки да се добавят към ПИРО Летница:

1.1. Използване на потенциала на възрастните хора - инициативи, чрез които да предават ценния си опит и познания на младите;

1.2. Възможност за развитие на доброволчество - участие в обществения живот и подпомагане на различни каузи;

1.3. Насърчаване активния начин на живот на възрастните хора чрез учене през целия живот - участие в курсове и обучения, придобиване и развитие на нови умения;

1.4. Насърчаване участието на възрастните хора в културния живот и културните събития в общината и в сдружение „Деветашко плато“

1.5. Създаване на условия за здравословен начин на живот, подобряване на здравните услуги, подобряване и разнообразяване на социалните услуги към възрастните хора;

1.6. Осигуряване на достойно остаряване.

2. Към Стратегическа цел 1 да се добави развитието на туризма (понастоящем, в СЦ 3).

Към нея предлагаме следните мерки:

2.1. „Разработване и изпълнение на междуобщинска Стратегия за устойчиво развитие на Деветашкото плато и селата в него като популярна и природосъобразна туристическа дестинация. Стратегията да бъде съвместна за трите общини, в чиито граници е разположено Деветашкото плато - Летница, Ловеч и Севлиево“;

2.2. Създаване на публична база данни - статистика за проследяване на тенденциите в развитието на туризма в община Летница (информация за брой посетители и туристи и техен профил, брой места за хранене и настаняване, леглова база, туристическа такса и билети от обекти и др.) с цел подобряване на обслужването, разширяване на предлаганите услуги/ атракции и т.н.

3. Към Приоритет 3, Мярка 3 да се добави следната дейност: „Изграждане, поддръжка и популяризиране на междуобщински еко-маршрути в района на Деветашкото плато:

3.1. Mестност Гарваница - местност Белото Камъне (Агатово);

3.2. Село Деветаки - село Кърпачево;

3.3. Село Горско Сливово – язовир Бритянов кат (Крамолин).

4. Към Приоритет 4 да се добавят следните събития и инициативи:

4.1. Организиране на Нощ на прилепите - през месец октомври (като част от световната ежегодна инициатива със същото заглавие);

4.2. Подпомагане организацията на национален джаз-фест „Jazz под звездите на Деветашкото плато“ съвместно със сдружение „Деветашко плато“ и с участието на изпълнители от цялата страна;

4.3. Подпомагане провеждането на територията на община Летница на Фолклорен събор „Девет песни от извора“, организиран ежегодно на 06.09. на ротационен принцип в селата в Деветашкото плато;

4.4. Участие в организацията на Национално състезание по ориентиране за купата на Деветашкото плато - част от календара на Националната федерация по ориентиране, провеждано през май/юни всяка година в различни картирани територии (землища и населени места) на Деветашкото плато.

Надяваме се, че предложенията ни ще бъдат разгледани при окончателното приемане на плана. В допълнение, нашето сдружение се ангажира да вложи усилия и ресурси и да мобилизира жителите на селата, доброволци и гости от цялата страна в изпълнението на предложените мерки, както и да участва активно в изпълнението, наблюдението и оценката на ПИРО.